วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
หน้าแรก   /   กิจกรรม  /   วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556

วันที่  12  มกราคม  2556  องค์การบริหารส่วนตำบล จัด ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนายวสันต์  นนทผล  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  กล่าวรายงาน  นายสุวิทย์  สุทธิราช  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  กล่าว เปิดงาน
นายจริยะ  บุญโอภาส  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมทอง   อ่านสาร์น นายกรัฐมนตรีมีเด็ก ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกิจกรรม ประมาณ 250  คนการแสดงระดับอนุบาลโรงเรียนวัดแหลมทองอาจารย์  ปุญชรัศมิ์  ชัยบุญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนทีคมเขต  มอบของรางวัลการแสดงระดับอนุบาลของโรงเรียนวัดนทีคมเขต
นายจริยะ บุญโอภาส  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมทอง มอบของรางวัล


การแสดง ชั้น ป.1-3การแสดงชั้น ป 5-6 การแสดงชั้น ป 5-6


นางประนอม  โสภณ  หรือป้าเหมีย  ประธานกลุ่มแม่บ้าน  มอบรางวัลนางอุไรวรรณ  ศรีทองกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองฉนาก  มอบรางวัลกิจกรรมการซุ้มระบายสี
อาจารย์รัชนี  รัตนพันธ์  มอบรางวัลนางสาวปัญญา  มลิเครือ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  มอลรางวัลนายวีระชัย  วิเศษแสง  มอบรางวัลผู้โชคดีอาจารย์ปราณี  นาคใหญ่  มอบรางวัลผู้โชคดี
นายฐานิต  พรหมทอง  นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   มอบของขวัญ นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  กล่าวให้โอวาสและปิดงานกิจกรรมการวันเด็ก