ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
หน้าแรก   /  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก มีความประสงค์จ้างก่อสร้างถนน คสล.สาย 441  นทีคมเขต โดยวิธีการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ จำนวน 1  โครงการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนสาย  441  นทีคมเขต จำนวน 1  โครงการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.สาย310 บางหมก คลองฉนาก

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก มีความประสงค์สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สาย 550  บ้านทองหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จำนวน  1  โครงการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงถนน  จำนวน  2  โครงการ  รายละเอียด ติดต่อสอบถามได้ที่ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก โทร  0-7727-0050

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้างถนน คสล.สาย  520  บ้านทองหลวง  บ้านตากแดด  หมู่ที่ 5  โดยวิธีการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์