ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
หน้าแรก   /  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้างถนนสาย  260  และสาย  552  จำนวน  2  โครงการ โดยวิธีการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์(e-Auction)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบคลองฉนาก มีความประสงค์สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนสาย  550  บ้านทองหลวง หมู่ที่  5  กำหนดขายซองสอบราคา 27  มิถุนายน  2556  ถึงวันที่ 11 กรกฏาคม 2556

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก มีความประสงค์จะจ้างเหมาปรับปรุงถนนสาย 520  บ้านทองหลวง ถึงบ้านตากแดด  ระยะทาง 825  เมตร  โดยวิธีการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเลคทรอนิค(e-Auction)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล ข้ามบางหงอนไก่ หมู่ที่ 2 - 5  จำนวน  1  แห่ง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก    มีความประสงต์จะจ้างก่อสร้่างปรับปรุงถนน จำนวน  3  โครงการ โดยวิธีการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล.ข้างบางยายหิ้ว หมู่ที่ 4 บ้านสะบ้าย้อย จำนวน  1  แห่ง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้่างและปรับปรุงถนน ด้วยวิธีการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์  จำนวน  3  โครงการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก  มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองทองหลวงนุ้ย หมู่ที่ 5  จำนวน  1  แห่ง คลองคูขุด หมู่ที่  4  จำนวน  1  แห่ง และบางยายหิ้ว หมู่ที่  4  จำนวน  1  แห่ง โดยการประมูลด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ รายละเอียด สามารถติดต่อได้ที่ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก โทร 0-7727-0050

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนสายตากแดด  สะบ้าย้อย ช่วงแรกจากแยกทางหลวงสาย  420  ถึง  คลองทองหลวง  หมู่ที่  2

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านตากแดด -สะบ้าย้อย  ระยะทางยาว 90  เมตรจำนวน  1  โครงการ โดยใช้งบประมาณเหลือจ่าย(งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้างสะพาน คสล.โดยการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. จำนวน 2 โครงการ โดยการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 4 จำนวน 2 โครงการ

Description Name : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 0 Model : Web design v.1.0

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก มีความประสงค์จะจัดจ้างก่อสร้าง สะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองทองหลวง โดยการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ