ระเบียบกฏหมาย
หน้าแรก   /  ระเบียบกฏหมาย

ด้วยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537  บังคับใช้เมื่อปี พ.ศ.2537  ทำให้มีการยกฐานะสภาตำบลแล้วจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลปัจจุบันแก้ไขเพ่มเติม ถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ.2552

Description Name : ระเบียบกฏหมาย 1 Model : Web design v.1.0