สภา อบต
หน้าแรก   /  สภา อบต

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก กำหนดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559  ระหว่างวันที่ 1-15  กุมภาพันธ์ 2559

ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนากประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่   13  ตุลาคม  2556

ด้วยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก ตามประกาศลงวันที่ 20  กันยายน  2556 

ด้วยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนากโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งของการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก ในวันที่ 13  ตุลาคม  2556

ด้วยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก กรณีครบวาระ ในวันอาทิตย์ ที่ 13  ตุลาคม  2556