ยุทธศาสตร์การพัฒนา
หน้าแรก   /  ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2557-2561  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่ 8  พฤษภาคม  2556 มีผลบังคับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เป็นต้นไป

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก  ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล(พ.ศ.2554-2558) ลงวันที่ 17  มิถุนายน  2553