กิจการสภา
หน้าแรก   /  กิจการสภา

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2559  ระหว่างวันที่ 1-15  กุมภาพันธ์ 2559

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก กำหนดประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2558  จำนวน  4  สมัย

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี  2558  ตั้งแต่วันที่ 1  กุมภาพันธ์  2558  เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2557  ระหว่างวันที่  1-15 สิงหาคม 2557  

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี  2557 ระหว่างวันที่ 1-15 มิถุนายน 2557

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก สมัยสามัญ ที่ 1 ประจำปี 2558

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ประจำปี 2557  จำนวน  4  สมัย

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี 2557  ระหว่างวันที่ 1-15  กุมภาพันธ์ 2557  

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก  ชุดปัจจุบันเป็นชุดที่  5  ได้รับการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 13  ตุลาคม  2556  และมติที่ประชุมครั้งแรก เมื่อวันที่ 19  พฤศจิกายน  2556  เลือกนายนพดูล เคารพรัตน์  เป็น ประธานสภา     นายวีระวุฒิ เชตอนันต์ เป็นรองประธานสภา  และนายวสันต์  นนทผล  เป็นเลขานุการสภา  

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก ประชุมสภาฯ    สมัยวิสามัญสมัยที่  2 ประจำปี  2555  ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 28  ธันวาคม  2555

เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2555  สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  สมัยสามัญ  สมัยที่  3   ประจำปี  2555  ครั้งที่  1  โดยมีญัตติที่สำคัญ  คือ การพิจารณารับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2556  ที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  เสนอ

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก เปิดประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ประจำปี พ.ศ.2555  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26  มิถุนายน  2555  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558  และพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เสนอ

วันที่  15  มิถุนายน  2555  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก  เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 2  ประจำปี  2555  ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555 - 2557  เพิ่มเติม  ฉบับ  1  ที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอ

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก ประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 2/2554  ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 9  มิถุนายน  2554  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีนายสุรพิน  ชุมสังข์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม