บุคลากร
หน้าแรก   /  บุคลากร

ด้วยคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุราษฎร์ธานีประกาศหลักเกณฑ์การกำหนดระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีพิเศษ  และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการลาของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2555  ลงวันที่  26  กันยายน  2555

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก ประกาศใช้ประมวงจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2552