บุคลากร
หน้าแรก   /  บุคลากร

ด้วยนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิศริยาภรณ์ไทย(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562  มีผลบังคับ 2 กรกฎาคม 2562  เป็นต้นไป

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม 2560  เป็นต้นไป

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ.2561-2563  เพื่อใช้ในการกำหนดอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลให้สอดคล้องกับภารกิจและอำนาจหน้าที่ ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม 2560  เป็นต้นไป

ด้วยคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุราษฎร์ธานีประกาศหลักเกณฑ์การกำหนดระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีพิเศษ  และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการลาของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2555  ลงวันที่  26  กันยายน  2555

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก ประกาศใช้ประมวงจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2552