งบประมาณ
หน้าแรก   /  งบประมาณ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก ประกาศบังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประำจปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม 2561  เป็นต้นไป

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก ประกาศบังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม  2560  เป็นต้น

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก ประกาศบังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2559  เป็นต้นไป

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก ประกาศบบังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ตามประกาศลงวันที่ 23 กันยายน  2558  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม  2558  เป็นต้นไป

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก ประกาศบังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556  โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2555  เป็นต้นไป

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก ประกาศบังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2554  มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม 2553  เป็นต้นไป