ระเบียบกฏหมาย
หน้าแรก   /  ระเบียบกฏหมาย

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555  โดยระเบียบดังกล่าวได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้่ว  เมื่อวันที่ 24  ตุลาคม  2555  และมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นหกสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือวันที่ 23  ธันวาคม  2555  เป็นต้นไป

ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556 มีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ 16  กุมภาพันธ์  2556  เป็นต้นไป

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดระเบียบสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเพื่อคุ้มครองประชาชน ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพชุมชน