หนังสือสั่งการ
หน้าแรก   /  หนังสือสั่งการ

สำนักงบประมาณ ปรับปรุงบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่  15  กุมภาพันธ์  2555  เป็นต้นไป

Description Name : หนังสือสั่งการ 3 Model : Web design v.1.0

ด้วยกระทรวงมหาดไทย กำหนดหลักเกณฑ์การต้งงบประมาณและการเบิกจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด้วยกระทรวงมหากไทยประกาศยกฐานะสภาตำบลคลองฉนากเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก

Description Name : หนังสือสั่งการ 0 Model : Web design v.1.0