ข้อบัญญัติ อบต.
หน้าแรก   /  ข้อบัญญัติ อบต.

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก ประกาศ บังคับใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก ว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2554 ตามประกาศลงวันที่ 5 สิงหาคม  2554

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก ประกาศบังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554  โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2553  เป็นต้นไป