แผนพัฒนา 3 ปี
หน้าแรก   /  แผนพัฒนา 3 ปี

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 8  พฤษภาคม 2562 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก ประกาศบังคับใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562  มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 30  มกราคม 2562 เป็นต้นไป

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่  21  กันยายน 2561 เป็นต้นไป

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 18  เมษาายน 2561 เป็นต้นไป

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก แก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป