โครงการต่างๆ
หน้าแรก   /  โครงการต่างๆ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 ขึ้น ณ  บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล มีเด็กเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ประมาณ   200  คน