สภา อบต
หน้าแรก   /  สภา อบต

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 1-15 เมษายน 2560

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก ในการประชุมสมัยสามัญ ที่ 1 ประจำปี 2560  ครั้งที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2559

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก ประกาศกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2561

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก ประกาศกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2560 จำนวน 4  สมัย

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก ในการประชุมสมัยสามัญ ที่ 1/2559 เมื่อ วันที่ 15  กุมภาพันธ์ 2559 กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ที่ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 1-15  กุมภาพันธ์ 2560

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก ในการประชุมสมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 เมื่อ 15  ธันวาคม  2559  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ที่ 3 ประจำปี 2559  ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559  

ด้วยมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก ในการประชุมสมัยสามัญ ที่ 1/2559  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15  กุมภาพันธ์ 2559 กำหนดประชุมสมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2559  ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม  2559

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก ในกาปรระชุม สมัยสามัญ ที่ 3 ประจำปี 2559  ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 29  สิงหาคม  2559  รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ ที่ 3 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15  สิงหาคม  2559

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก ในการประชุมสมัยสามัญ ที่ 3 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15  สิงหาคม 2559  รับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2559  เมื่อวันที่ 30  พฤษภาคม 2559

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก เรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559  ระหว่างวันที่ 1-15  สิงหาคม  2559

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก ประกาศรับรองรายงานกาประชุมสมัยสามัญ ที่ 1 ประจำปี 2559  ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 15  กุมภาพันธ์ 2559

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2559  ระหว่างวันที่ 1-15  มิถุนายน 2559

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก กำหนดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559  ในวันที่ 30  พฤษภาคม 2559

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก ในการประชุมสมัยสามัญ ที่ 1 ประจำปี 2559  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ที่ 4 ประจำปี 2559  ครั้งที่ 1 ตามรายละเอียดสำเนารายงานการประชุมแนบท้ายประกาศนี้

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ที่ 1 ประจำปี 2560  ระหว่างวันที่ 1-15  กุมภาพันธ์ 2560

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ ประจำปี 2559  จำนวน 4  สมัย