ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หน้าแรก   /  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก  ร่วมกับสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ตกลงร่วมกันจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ มีผลตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม  2554  เป็นต้นไป  โดยจะเบิกจ่ายเป็นรายเดือน ซึ่งจะประกาศการโอนเงินให้ทราบต่อไป